Shrimp Pakora

Deep-fried shrimp fritters.

$ 16.99